Ferrous & Non-ferrous Alloy

Share us

U-47700

Description

U-47700

CAS:121348-98-9

Product name:U-47700.trans-3,4-dichloro-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide.Benzamide
Formula:C16H22Cl2N2O
Molecular mass:329.265 g/mol

U-47700

CAS:121348-98-9

Product name:U-47700.trans-3,4-dichloro-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide.Benzamide
Formula:C16H22Cl2N2O
Molecular mass:329.265 g/mol

Read More

Next

FUB-AMB...

Lianyungang Shenghong Chemical Co.,Limited

organic chemical raw materials, pharmaceutical intermediates, chemical

Read More

Contact

Tel: 8618651252220
Address:
Duigougang Chemical garden,Liangyungang ,Jiangsu,China, Jiangsu, China,

H5响应式定制设计
26种语言,SEO营销型网站


H5/响应式/营销型企业网站; 26种语言扩展;
覆盖: 英文、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、波斯语、日语、韩语
了解更多